Általános szabályok a Csapatban

Ivan képe

A sportolóink eddigi eredményeik és emberi tulajdonságaik, tehetségük alapján alkalmasak arra, hogy az Egyesület csapataiban a legmagasabb sportági célkitűzéseket teljesítve sportoljanak. Jelen megállapodással tehát a felek hosszútávon szabályozzák, hogy milyen feltételek mellett működnek együtt.

1,  Az Egyesület kötelezettségei

a, Biztosítja a Sportoló számára a lehető legmagasabb szintű sportolás feltételeit, így: edzési és versenyzési helyszínt, sporteszközt, megvásárolható sportruházatot, ide nem értve cipőt, zoknit

b, táplálkozás egészségügyi tanácsadást

c, felkészüléshez, versenyekhez edzőt, csapatvezetőt

d, Az Egyesület biztosítja és szervezi a versenyzési feltételeket

e, nevezi és versenyezteti a sportolót a hazai, regionális versenyeken

f, a Sportolót tehetsége és versenyeredményei alapján az Egyesület bajnoki osztályba sorolja

g, egyéni képzés alapján hozzájárul a sportoló tehetségének kibontakozásához

2,  Az Egyesület hozzájárulása a Sportoló civil, sporton kívüli életéhez

a, a Sportoló tanulását, elhelyezkedését bármely civil foglalkozás elsajátítását és űzését az Egyesület maximálisan segíti és lehetőségeihez képest támogatja

b, az Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy a Sportoló jelen megállapodás érvényességi ideje alatt középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytasson, illetve dolgozzon.

c, az Egyesület tudomásul veszi, hogy a Sportoló csak a délutáni edzéseken vesz részt, illetve bizonyos esetekben az edzésekről is hiányozhat. A Sportoló elfoglaltságára tekintettel maximum heti egy alkalommal a Sportoló kérésére heti egy szabadnapot kap. Ez azonban nem veszélyeztetheti a Sportoló jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit.
 

3,  A Sportoló jogai és kötelezettségei

a, köteles megjelenni az edzések kezdése kezdése előtt legalább 15 perccel, a meccsek helyszínén a kezdésük előtt legalább 40 perccel

b,  mindent megtesz úgy a civil életben, mint a sportpályán, hogy tehetsége és szorgalma és az Egyesület lehetőségei révén a lehető legjobb eredményt érje el a maga és sportegyesülete javára

c,  köteles a mindenkori csapat vezetőjének rendelkezéseit, utasításait követni, sporttevékenységével összefüggésben az edző utasításait mindenkor teljesíteni. Köteles részt venni a számára előírt edzéseken, versenyeken, edzőtáborozásokon és azokon képességei teljes kifejtésével az Egyesület színeiben szerepelni.

d,  köteles különös gondot fordítani saját egészségére, fizikai és erőnléti állapotára, olyan módon élni, amely eredményes sportolását elősegíti.

e, joga és kötelezettsége a területi és korosztályos válogatottakban szerepelni, amennyiben a kiválasztás szempontjainak megfelel.

f, köteles az Egyesület tulajdonában levő, a Sportoló rendelkezésére bocsátott eszközök állagát megóvni

g, köteles sportorvosi vizsgálatnak rendszeresen alávetnie magát

h, szolgálja a sportegyesületet azáltal is, hogy megbecsüli és tiszteli az Egyesület múltbeli eredményeit, sportolóit.

i, tiszteletben tartja sporttársait, ellenfeleit és a sportesemények hivatalos és nem hivatalos részvevőit, játék közben mindenkor betartja a Fair-Play szabályait

j, sportolóhoz méltó magatartásával mind a sportpályán - sportolóként, mind a civil életben - magánemberként hozzájárul Egyesülete jó hírnevének öregbítéséhez.

4,  A Sportoló és az Egyesület közötti anyagi viszonyok

A Sportoló Egyesületének, annak Alapszabálya szerint meghatározott tagdíjat fizet. A tagdíjfizetésen alapuló egyesületi tagság fennállása a feltétele a Sportoló tagsági viszonyának. A Sportoló az Egyesület szolgáltatásainak igénybe vételének díjaként az Egyesület által meghatározott, a bajnoki idény előtt közölt havi térítési díjat köteles megfizetni. Az Egyesületnek fizetett e térítési díj tartalmazza a Sportolónak az Egyesület felé fizetendő tagsági díjat is. A Sportoló a térítési díjat minden hónap 10-ik napjáig, előre fizeti meg, mely fizetésének elmulasztása esetén az Egyesület a Sportolót kizárhatja szolgáltatásainak igénybevételétől (edzésen és mérkőzéseken való részvétel).

5,  A Sportoló szabadideje, illetve annak használati jogosultsága

A Sportoló minden évben kézhez kapja az adott tárgyévre vonatkozó felkészülési, edzési, versenyeztetési rendet. Az abban leírt időtartam alatt a Sportoló az Egyesület rendelkezésére kell, hogy álljon. Ez alól kivétel, de edzéslátogatásra kötelezett ha: - járóbeteg - iskolai-, családi-, munkából adódó elfoglaltsága van, valamint a kiemelt verseny- és felkészülési időszakon kívül 10 naptári nap, amikor indokolt esetben az edzéslátogatás is mellőzhető. A versenyekről, mérkőzésekről a Sportoló csak előzetes engedély alapján maradhat távol. A versenyidőszakon kívüli idővel - a nyári időszak - a sportoló szabadon rendelkezik, de köteles a felkészülési tervet, étrendet (ha egyénileg számára készült) betartani.

6,  Eszközök rendelkezésre bocsátása

Az Egyesület biztosítja a Sportoló számára a verseny- és szabadidősporthoz kapcsolódó mindazon személyi és tárgyi feltételeket (edzőt, edzési lehetőséget, megvásárolható versenyfelszerelést, stb., ide nem értve az edző- és kosárlabda cipőt, zoknit és edzési felszereléseket), amelyek a Sportoló eredményes sporttevékenységének kifejtéséhez és fejlesztéséhez szükségesek és egyébként az Egyesületnél szokásosak. A sportolás körülményeinek és a felszerelés minőségének méltónak kell lennie a bajnokság elvárásaihoz.

 

7,  Elszámolási kötelezettség a jogviszony megszűnése esetén

A Sportoló által használatra átvett, az Egyesület tulajdonát képező, jelen megállapodásban foglalt jogviszony megszűnése esetén a Sportoló haladéktalanul köteles az Egyesületnek visszaszolgáltatni. A Sportoló tudomásul veszi, hogy ezen tárgyak vissza nem szolgáltatása esetén kártérítést fizet.

8,  Biztosítás

Az Egyesület az igazolt Sportoló javára az MKOSZ előírásainak megfelelően általános sportbiztosítást köt, amelynek feltételeit a Sportoló ismeri, az abban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi. A Sportoló jogosult egyéni biztosítást kötni saját költségére, ez azonban nem sértheti az Egyesület érdekeit. Az egyéni biztosítást a Sportoló köteles az Egyesületnek bemutatni.

9,  Játékjogosultsági viszonyok, átigazolási szabályok

A Sportoló játékjogosultságával, versenyzési jogosultságával a megállapodás időtartama alatt az Egyesület rendelkezik.

10,  Tiltott teljesítményfokozó szerek használata

A Sportoló a 86/1998. (V.6) Kormányrendeletben felsorolt teljesítményfokozó szereket és készítményeket (dopping) nem használhatja, módszereket nem alkalmazhatja, még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár. A Sportoló kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a doppingszerek használata vagy a használatra való bíztatás és a felhasználás kísérlete jogszabályba ütközik.

Jelen megállapodást elfogadottnak tekinti az Egyesület a Sportoló edzésen ill. mérkőzésen történő megjelenésével.